Informator
Informator >> O serwisie
Serwis WWW StatKrak powstał w celu stworzenia stałego, wspomagającego instrumentu zarządzania Miastem. Umieszczono w nim dane statystyczne odnoszące się do całego miasta ogółem (kategoria Miasto) oraz w podziale na 18 dzielnic samorządowych (kategoria Dzielnica) i 141 jednostek urbanistycznych (kategoria Jednostka urbanistyczna).
Zgromadzone dane będą aktualizowane przynajmniej raz do roku. Niektóre dane (np. Gospodarstwa domowe czy Ludność według poziomu wykształcenia) są możliwe do pozyskania tylko poprzez Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (ostatni spis został przeprowadzony w maju 2002 roku).
W kategorii Miasto wyszczególnionych zostało 10 grup danych statystycznych: Ludność, Gospodarka, Komunikacja, Szkolnictwo, Kultura i sztuka, Turystyka, Środowisko, Zdrowie, Infrastruktura komunalna, Bezpieczeństwo publiczne.
W kategorii Dzielnica umieszczone zostały dane meldunkowe dotyczące ludności Krakowa z uwzględnieniem 18 dzielnic oraz pracujących wg sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD. Dane zostały podzielone na dane podstawowe, zagregowane i raporty. Dane podstawowe zawierają informacje o ludności zamieszkałej na stałe, czasowo i ogółem, w podziale na płeć i wiek w jednorocznych przedziałach wiekowych. Dane zagregowane dotyczą:
 • ludności w przedziałach wiekowych co 5 lat,
 • ekonomicznych grup wiekowych (wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny),
 • zatrudnienia według sekcji PKD (pracujący i podmioty) w podziale na:
  • przemysł,
  • budownictwo,
  • usługi rynkowe,
  • usługi nierynkowe.

Szczegółowe informacje objaśniające ww. oznaczenia znaleźć można w Leksykonie pojęć w kategorii Informator.
W kategorii Jednostka Urbanistyczna ujęto dane dotyczące ludności oraz pracujących i podmiotów gospodarczych wg sekcji zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności. Zakres danych oraz sposób ich przedstawienia jest taki sam, jak dla kategorii Dzielnica.
Dane dla Dzielnicy oraz Jednostki Urbanistycznej dotyczące podmiotów gospodarczych oraz pracujących od roku 2010 prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007), opracowanej na podstawie Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych we Wspólnocie Europejskiej. PKD 2007 wprowadzona została z dniem 1 stycznia 2008 roku rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 251, poz.1885), w miejsce stosowanej dotychczas klasyfikacji PKD 2004.
W kategorii Selekcja danych można wyszukać potrzebne dane w podziale Miasto, Dzielnica, Jednostka urbanistyczna.
Ostatnia kategoria to Informator, który zawiera informacje o serwisie i podaje dane kontaktowe, leksykon pojęć i przepisy prawne (ustawy, rozporządzenia) oraz mapy przedstawiające granice Dzielnic i Jednostek urbanistycznych.
Źródła pozyskania danych:
 • publikacje Urzędu Statystycznego;
 • baza danych REGON (Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej) prowadzona przez Urząd Statystyczny w Krakowie;
 • Bank Danych Regionalnych GUS;
 • Bank Danych Lokalnych GUS;
 • Raporty o Stanie Miasta;
 • baza danych ewidencji ludności prowadzona przez Urząd Miasta Krakowa.

Statystyka od: 2007.06.01 | ODWIEDZIŁO NAS: 51441 osób | WIZYT: 552887 | ODSŁON: 3756931 |
Urząd Miasta Krakowa .::. Wydział Rozwoju Miasta .::. Referat Analiz i Monitorowania Danych
Copyright © 2004-2013 UMK.GD-02